Istatutu de s'Assòtziu Domo Sardigna / Casa Sardegna

Art. 1 Costitutzione

Est istadu fundadu s'Assòtziu Polìticu - Culturale chi si narat Domo Sardigna / Casa Sardegna.


Art. 2 Printzìpios fundamentales

Comente fundamentu pro sa crèschida de sa terra nostra, Domo Sardigna ponet su rinnovu mannu de sa classe dirigente, pro pòdere parare fronte in manera cuncreta e cumpetente totu sas chistiones tècnicas, amministrativas e finantziàrias chi pertocant su territòriu sardu e chi nde detèrminant sa crèschida chi est sa finalidade prima de su progetu nostru.
Su cuntzetu de Domo est su printzìpiu chi ghiat s'Assòtziu chi òperat in s'interessu diretu e esclusivu de chie b'istat, in manera indipendente dae s'apartenèntzia polìtica, ratziale, culturale.
Pro cròmpere a s'obietivu, s'Assòtziu, pensat chi non si potzat fàghere a mancu de sighire sena dudas su caminu de s'autodeterminatzione – presupostu pro unu isvilupu coerente e autopropulsivu de sa Sardigna – e ponet comente fundamentu pro s'atzione sua sos printzìpios chi sighint:

- Sa Sardigna est una Natzione cun unu territòriu pròpiu, istòria, limba, traditziones, cultura e identidade pròpias e tenet punnas distintas dae sas de sas Natzionalidades chi faghent parte de s'Unione Europea e aunit in sesi totu sas culturas e sas tzivilidades chi si sunt sighidas in s'ìsula dae s'època prenuraghesa finas a como.
- Sa Sardigna debet istabilire sas istitutziones suas e regulare sas relatziones suas cun solidariedade lìbera e voluntària cun sas àteras Natzionalidades e Regiones de Itàlia e de Europa, e devet formulare sa Costitutzione pròpia, ispirada a su sentidu de autodeterminatzione de sos sardos.
- Sa Sardigna rispetat e tutelat sa libertade de pessamentu de sos tzitadinos suos in cada manifestatzione sua e gestit e contivìgiat in soverania s'eredade culturale pròpia, materiale e inmateriale.

Domo Sardigna afirmat su deretu de su pòpulu sardu de detzìdere su tempus venidore pròpiu, cunforma a su chi disponent sa Carta de s'Onu, su Patu internatzionale de sos deretos tziviles e polìticos, su Patu internatzionale de sos deretos econòmicos, sotziales e culturales, s'Atu de Helsinki, sa Carta de Parigi, sa Cunventzione cuadru de su Cussìgiu de Europa chi pertocant sas minorias natzionales. Sa Sardigna tenet soverania pròpia a tìtulu aguale a sa de s'Istadu Italianu e de sos Istados membros de su UE.

Art 3 Obietivos e finalidades

Domo Sardigna esèrtzitat s'influèntzia pròpia e isvilupat atziones coerentes pro fraigare un'atzione forte e detzisiva chi punnet a s'apoderare torra de totu sas partes possìbiles de autodeterminatzione polìtica e econòmica, de otènnere finas negotziende cun s'Istadu Italianu e sas istitutziones Europeas.
Sa Sardigna, in cunsideru de s'identidade e individualidade sua, e finas de sas punnas istòricas, polìticas e culturales suas, s'at a dèbere frunire de una Carta de fundamentu o Carta de Logu pro :
- reconnòschere su deretu a s'autoguvernu prenu suo;
- pònnere in òpera su federalismu internu cunforma a su printzìpiu de sussidariedade, coesione sotziale e tutela de sas comunidades minores e de sas minorias linguìsticas suas;
- chircare in totu sas maneras possìbiles de tènnere su cunsensu democràticu prus mannu pro operare cunforma a issu matessi.
- cuncùrrere a sos protzessos de guvernu de s'ìsula;
- ismanniare sa prosperidade e sa calidade de sa vida de totu sos tzitadinos sardos;
- difèndere e isvilupare s'ecosistema sardu;
- difèndere sa libertade de impresa e su deretu a su traballu;
- megiorare sa cunvivèntzia intre su pòpulu sardu e sos àteros pòpulos de s'Istadu italianu e de s'Unione europea;
- atuare una funtzione autònoma de sa Sardigna in sos protzessos de formatzione de sas detzisiones legislativas in intro de s'UE;
- avalorare sa funtzione e sa vocatzione sua de addòviu de sas culturas euromediterràneas.

Finas a s'otenimentu prenu de totu sas prerogativas comente Istadu natzionale, sa Sardigna definit cun sa Repùblica italiana e cun s'Unione Europea unu caminu seguru polìticu–istitutzionale–econòmicu pro s'ampliamentu progressivu de su tantu de autoguvernu suo.
Domo Sardigna promovet su cunsentimentu a sos printzìpios numenados in antis in sa comunidade sarda, italiana e internatzionale.

Art. 4 Sede e durada

S'Assòtziu Domo Sardigna tenet sa sede provisòria sua in Casteddu, in Carrera dei Passeri 3 e at a pòdere abèrrere àteras sedes in cada logu, in Sardigna, in Itàlia e in logu istràngiu.
S'Assòtziu at a durare finas a su 31 de Nadale de su 2050.
Art. 5 Òrganos
Sos òrganos de Domo Sardigna sunt
S'Assemblea
Su Presidente
Su Comitadu Diretivu

Art. 6 Sòtzios

Podent fàghere parte de Domo Sardigna sas pessones fìsicas e giurìdicas chi chèrgiant cumpartzire sos printzìpios numenados in antis.
Domo Sardigna favorit s'adesione de sòtzios chi faghent parte de partidos polìticos diferentes e de sòtzios de ideas culturales filosòficas e religiosos diferentes, proponende·si comente ocasione de addòviu e de cunfrontu pro sos obietivos comunos cumpartzidos.
Sos sòtzios sunt partzidos in fundadores, sustenidores e ordinàrios.
Sos sòtzios fundadores detzident in s' Assemblea in totu sas chistiones chi pertocant s'Assotziu e sos òrganos sotziales.
Sos sòtzios sustenidores podent partetzipare a tìtulu consultivu a totu sas riuniones de su Comitadu diretivu, si lu pedit su Presidente, e intervenint pro sustentare economicamente s'atividade sotziale. Su valore de sa cuota de adesione issoro est lìberu.
Sos sòtzios ordinàrios partètzipant a sas riuniones e a sas Assembleas de s'Assòtziu e debent pagare sa cuota de adesione.
Totu sos sòtzios atzetant sos disponimentos de custu istatutu e sas deliberatziones de sos òrganos sotziales e debent pagare in manera regulare sa cuota sotziale de adesione chi at a bènnere istabilida annu cun annu dae s'Assemblea de sos sòtzios.
Ant a bènnere esclùdidos dae s'Assòtziu sos sòtzios chi non versant sa cuota sotziale e sos chi apant tentu unu cumportamentu chi su Comitadu Diretivu cunsìderet contràriu a sas finalidades sotziales.
Cada sòtziu est titulare de una cuota chi non podet èssere passada dae unu a s'àteru cun atu, francu in casu de morte.
Su valore de sa cuota no est rivalutàbile.

Sos aderentes de s'Assòtziu Domo Sardigna podent partetzipare a sas atividades finas tràmite Comitados organizados in manera lìbera e chi rapresentant sos organismos de base.
Sos Comitados podent èssere siat territoriales siat temàticos.
In sas comunas in ue òperat prus de unu Comitadu podet èssere costituidu unu Coordinamentu territoriale.

Art 7 Assemblea

Sas Assembleas de sos sòtzios sunt presèdidas dae su Presidente, e, si mancat issu, dae una pessone elèghida dae s'assemblea intre de sos sòtzios presentes. Sas Assembleas sunt cunvocadas dae su Presidente de su Comitadu Diretivu tràmite posta finas eletrònica, a su mancu deghe dies in antis de sa die istabilida pro s'adunàntzia, a su nessi una borta a s'annu intro de sos bator meses imbenientes a sa serrada de s'esertzìtziu sotziale e cantas bortas su Comitadu Diretivu lu retenet pretzisu, o si lu pedit a su mancu su de chimbe duos de sos sòtzios. In custu ùrtimu casu sa cunvocatzione at a dèbere èssere fata intro de trinta dies dae cando est fata sa dimanda.
S'Assemblea delìberat:
-sos programas e sas ischertas chi pertocant s'atividade de s'Assòtziu;
- s'aprovatzione de sos bilàntzios;
- s'eletzione e rèvoca de sos membros de su Comitadu Diretivu, e sa detèrmina de su nùmeru de sos membros.
S'Assemblea est costituida in manera regulare in prima cunvocatzione cando siant presentes a su mancu su mesu prus unu de sos chi tenent deretu de votu (iscritos dae a su mancu tres meses) e delìberat a majoria assoluta de sos presentes subra de totu sas chistiones, francu subra de sas modìficas de s'Atu costitutivu e subra de sa sessada antitzipada de s'Assòtziu, chi pro custu at a bisongiare su votu in favore de su de tres duos de sos sòtzios chi tenent deretu de votu.
In segunda cunvocatzione (chi non podet èssere fata in antis de 24 oras dae sa prima) s'Assemblea est costituida in manera regulare cale si siat su nùmeru de sos intervènnidos e delìberat in manera vàlida a majoria assoluta subra de cale si siat ogetu, francu chi subra de su càmbiu de s'Atu costitutivu e subra de sa sessada in antìtzipu de s'Assòtziu, chi pro sas deliberas finas in sa segunda cunvocatzione li bìsongiat sa majoria prevìdida in sa prima cunvocatzione.

Art 8 Comitadu Diretivu

Su Comitadu Diretivu est elèghidu dae s'Assemblea de sos sòtzios in intro suo etotu e est cumpostu dae unu nùmeru de membros detzisos de borta in borta in ocasione de s'eletzione de su comitadu intreu e no inferiore a 3 e non superiore a 7.
Su Comitadu est presèdidu dae su Presidente o, in casu de assèntzia o impèigu suo, dae su membru prus mannu pro edade.
Su Comitadu Diretivu abbarrat in càrriga duos annos e si podet torrare a elèghere.
Su Comitadu Diretivu:
elèghet in intro suo su Presidente;
coòrdinat s'atividade de s'assòtziu, s'incurat de s'amministratzione e ammàniat sos bilàntzios annuales;
delìberat in manera insindicàbile subra de sas dimandas de ammissione de sos aspirantes assotziados;
cunvocat sas assembleas ordinàrias e istrordinàrias de sos sòtzios.
Nòminat unu Segretàriu, finas esternu, cun funtziones operativas.
Su Comitadu Diretivu, comente règula, est cunvocadu dae su Presidente cando isse nde reconnoschet sa netzessidade, tràmite una cunvocatzione iscrita pro posta, finas eletrònica, a su nessi chimbe dies in antis de s'adunàntzia, in ue est presente sa lista de sos argumentos chi cherent discùtidos e deliberados. Su Comitadu Diretivu, impreende sa matessi protzedura podet èssere cunvocadu a su mancu dae su de chimbe duos de sos membros suos. Sas adunàntzias suas tenent valididade si b'est sa majoria de sos membros e sas delìberas sunt leadas a majoria assoluta de sos chi sunt presentes. A sas riuniones de su Comitadu Diretivu podent èssere invitados sos rapresentantes de sos Assòtzios e de sos Entes chi aderint, sena deretu de votu.
Delìberat subra de sos sòtzios chi debent èssere esclùdidos a norma de s'art. 8 e subra de sas matèrias chi li cumpetent e chi pertocant sa gestione sotziale.

Art 9 Su Presidente

Su Presidente est elèghidu dae su Comitadu Diretivu intre sos membros suos. Issu rapresentat in manera legale s'Assòtziu cara a tertzas pessones e in dibatimentu e tenet sa firma sotziale. Cunvocat e presedit su Comitadu Diretivu e, si custu lu delìberat, s'Assemblea de sos sòtzios; in assèntzia sua o impèigu, sos còmpitos suos, sunt atribuidos, in parte sua, a su membru prus mannu de edade de su comitadu diretivu. Podet nominare unu rapresentante suo.

Art 10 Patrimòniu e Ùtiles

Su patrimòniu de s'Assòtziu est costituidu:
- Dae cuotas pagadas dae sos sòtzios annu cun annu e finas dae sos donos chi sunt fatos dae entes pùblicos, assòtzios e privados.
- Cuntributos possìbiles prevìdidos dae sa lege
- Utiles e avantzos de gestione chi benint dae atividades sotziales non podent èssere partzidos intre sos sòtzios, mancu in manera indireta; ant a èssere destinados a fundos ordinàrios e ant a èssere impreados pro sas finalidades istatutàrias, cun delìbera de su Comitadu Diretivu, francu chi sa destinatzione o sa distributzione issoro siant impostos dae sa lege;

S'annu sotziale incumintzat sa prima die de Ghennàrgiu e agabbat su trintunu de Nadale de cada annu.

Art. 11 Normas finales

Pro totu su chi no est prevìdidu dae custu Istatutu, si sighint sas normas de sos regulamentos e de su Codighe Tzivile.

Commenti (0)

Lascia un commento

Stai commentando come ospite.